เอารถมอเตอร์ไซค์ ไปใช้ที่ มหาลัย

ส่งมอเตอร์ไซค์ ข้ามจังหวัด

บริการ ขนส่งรถมอเตอร์ไซค์ ไปมหาลัยทั่วประเทศ

สำหรับนักศึกษาที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัด ถ้าหากไม่มี มอเตอร์ไซค์ ขี่ไปเรียนแล้ว คงเป็นเรื่องที่ลำบากน่าดู ถึงแม้นักศึกษาจะมีหอพักอยู่ในมหาลัย หรือ อยู่ใกล้ มหาลัย ก็ตาม เพราะในชีวิตประจำวันของนักศึกษาจำเป็นต้องแข่งกับเวลา ยิ่งทำเวลาให้สั้นลงเท่าไหร่ โอกาศที่เราจะประสบความสำเร็จยิ่งใกล้เข้ามาเท่านั้น

สำหรับผู้ปกครอง ถ้าหากมองเห็นปัญหาเหล่านี้แล้ว ท่านควรจะหา รถมอเตอร์ไซค์ สักคันให้น้องๆได้ใช้ขี่ไปเรียนนะครับ

บริการขนส่งรถมอเตอร์ไซค์

สำหรับผู้ปกครองท่านใด ต้องการ ส่งรถมอเตอร์ไซค์ไปให้ลูกใช้ในมหาลัย ติดต่อเราได้เลยนะครับ เรา รับส่งรถไปมหาลัยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น…

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันพระบรมราชชนก

มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเอเชียน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยตาปี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

วิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยทองสุข
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
วิทยาลัยราชพฤกษ์
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
สถาบันกันตนา
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สถาบันรัชต์ภาคย์
สถาบันอาศรมศิลป์

สนใจ ส่งรถมอเตอร์ไซค์ไปมหาลัย โทร.085-457-3789 ติดต่อ คุณ ธนชัย ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *